Stop Spild Af Mad
facebook linkedin twitter instagram youtube blogger

Privatlivspolitk

(for english, please see below)

Introduktion

Denne privatlivspolitik gælder for alle de følgende hjemmesider, der drives og ejes af foreningen Stop Spild Af Mad (”vi”, ”os” eller ”vores”): gratismad.dk, madspildsdagen.dk, madspildsdag.dk, madspildsindeks.dk, madspild.dk, madspild.net, sammenmodmadspild.dk, selinajuul.dk, selinajuul.com, selina.dk, stopaffald.dk, stopmadspild.dk, stopspildafmad.dk, stopspildafmad.org, stopwastingfoodmovement.org, unitedagainstfoodwaste.com, unwastefood.com samt unwastefood.org

Vi prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt og i det følgende kan du læse, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er i berøring med os. 

DATAANSVARLIG

Når du er i berøring med os som medlem, samarbejdspartner eller besøger vores hjemmeside, behandler vi dine personoplysninger som dataansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningen (“GDPR”) og databeskyttelsesloven (“DBL”).

Vores kontaktoplysninger fremgår nederst på siden.

BEHANDLINGSAKTIVITETER

Følgende tabel beskriver hvordan vi behandler dine personoplysninger, formålet hermed og samt hvilket retsgrundlag vi har for behandling: 

Kategorier (personer)  Personoplysninger Formål Retsgrundlag Opbevaring
Medlemmer og  samarbejdspartnere Hvis du er medlem (frivillig eller støttemedlem) og/eller samarbejdspartner, indsamler og behandler vi følgende typer af personoplysninger: 

  • Kontakt- og identitetsoplysninger, f.eks. navn, stilling, e-mail, telefonnummer og adresse.
For (I) at kunne drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem, og (II) at kunne besvare din henvendelse.  Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (GDPR artikel 6(1)(f)).    Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål. Det betyder at vi som udgangspunkt sletter dine personoplysninger 6 mdr. efter (I) ophørt medlemskab eller (II) din seneste henvendelse. 
Brugere af vores hjemmesider Brugeradfærd i forbindelse med brug af vores hjemmeside.  For at forbedre brugeroplevelsen på vores hjemmesider, herunder at føre webstatistik. Vores grundlag for behandlingen er dit samtykke (GDPR artikel 6(1)(a)).  Se mere herom i vores cookiepolitik.

 

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine oplysninger fortroligt, og vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet eller berettiget hertil i henhold til loven. 

Vi kan dog overlade dine personoplysninger til vores databehandlere, f.eks. i forbindelse med administration af vores it-systemer. Vores databehandler behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks. Vi indgår databehandleraftaler med vores databehandlere for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads og for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser. 

OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

Hvis overførsel af dine personoplysninger ud af EU/EØS er nødvendig for at forfølge et eller flere af de i tabellen anførte formål, vil overførsel finde sted i fuld overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning og med behørigt overførselsgrundlag f.eks. EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Hvis du ønsker en oversigt over tredjelandsoverførsler og grundlaget herfor, er du velkommen til at skrive til os.

COOKIES

Vi anvender cookies og lignende teknologier på vores hjemmeside. Når du første gang besøger vores hjemmeside, sætter vi de cookies, som er nødvendige for, at du kan bruge vores hjemmeside. Hvis du giver dit samtykke til yderligere cookies, f.eks. funktionelle, statistiske og/eller marketingcookies, vil vi sætte disse cookies i henhold til dit valg for at forbedre bruger-oplevelsen på vores hjemmesider, herunder at føre webstatistik. Du kan læse mere om vores cookies i vores cookie politik nedenfor.

På vores hjemmesider linker vi til sociale medier som Facebook/Meta, YouTube, Twitter, Instagram og Blogspot, hvor det er muligt for brugeren at følge foreningen Stop Spild Af Mad. Disse sociale medier kan lagre cookies, hvorfor vi opfordrer dig til at læse de sociale mediers politikker for cookies og personoplysninger.

HVOR OPLYSNINGERNE STAMMER FRA

Vi får oplysningerne direkte fra dig eller ved at observere dine handlinger, f.eks. når du besøger en af vores hjemmesider og har givet dit samtykke hertil. 

SIKKERHED

Vi har etableret – og vedligeholder – passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig:

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor). Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt. 

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk 

MEDDELELSE OM ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Fra tid til anden kan vi foretage ændringer i vores privatlivspolitik. Ved større ændringer vil vi med rimeligt varsel underrette dig om dette i overensstemmelse med gældende lovkrav. 

KONTAKTOPLYSNINGER

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os: 

Stop Spild Af Mad
Amaliegade 6, 2. tv
1256 København K
CVR nr.: 38 21 72 91
E-mail: info@stopspildafmad.org  

 

PRIVACY POLICY

INTRODUCTION

This privacy policy applies to all of the following websites, that are operated and owned by the Stop Wasting Food movement (Stop Spild Af Mad) non-profit organization (“we”, “us” or “ours”): gratismad.dk, madspildsdagen.dk, madspildsdag.dk, madspildsindeks.dk, madspild.dk, madspild.net, sammenmodmadspild.dk, selinajuul.dk, selinajuul.com, selina.dk, stopaffald.dk, stopmadspild.dk, stopspildafmad.dk, stopspildafmad.org, stopwastingfoodmovement.org, unitedagainstfoodwaste.com, unwastefood.com and unwastefood.org

We know that you care how your personal data is used and shared, and we appreciate your trust that we will do so carefully and sensibly.

DATA CONTROLLER

We are the data controller for the processing of your personal data and are thus responsible for ensuring that your personal data is processed in accordance to the General Data Protection Regulation (“GDPR”) and the Danish Data Protection Act (“DBL”)

Our contact information appears at the bottom of this privacy policy.

PROCESSING ACTIVITIES

This table describes how we process your personal data, including the purpose and our legal basis:

Categories (persons)  Personal data Purpose Legal basis Storage
Members and business partners If you are a member (voluntary or support member) and/or business partner, we process the following types of personal data:

  • contact and identification data, for example your name, trade, email, phone number and address.
To (I) administrative our association activities, hereby plan, complete, and follow up on them, and (II) to answer your inquiries. The legal basis for our processing is our legitimate interests (GDPR article 6(1)(f)).    We only store the personal data as long as it is necessary in relation to the stated purposes. This means that we delete your personal data (I) 6 months after your membership end or (II) 6 months after your last inquiry.
Users of our websites User behavior in connection with your use of our websites. To improve the user experience on our websites, including keeping statistics. The legal basis for our processing is your consent (GDPR Article 6 (1)(a)).    Please read our cookie policy.

 

SHARING AND TRANSFER OF YOUR PERSONAL DATA

We treat your personal data confidentially, and we generally do not transfer your personal data to third parties without your consent, unless we are obliged or entitled to do so according to the law. 

However, we may entrust your personal data to our data processors, e.g. in connection with the administration of our IT systems. Our data processor only processes your personal data for our purposes and on our instructions. We enter into data processing agreements with our data processors to ensure that the necessary security is in place.

TRANSFER TO THIRD COUNTRIES

If the transfer of your personal data out of the EU/EEA is necessary to pursue one or more of the purposes listed in the table above, such transfer will only take place in full compliance with applicable data protection legislation and with a proper legal basis for transfer. 

COOKIES

We use cookies and similar technologies on our website. The first time you visit one of our websites, we set the cookies that are necessary for you to use that website. If you give your consent to additional cookies, e.g. functional, statistical and/or marketing cookies, we will set these cookies according to your choice to improve the user experience on our websites, including keeping web statistics. You can read more about our cookies in our cookie policy below. 

On our websites, we link to social media platforms such as Facebook/Meta, YouTube, Twitter, Instagram and Blogspot, where it is possible for the user to follow our association. These social media platforms can store cookies, which is why we encourage you to read the social media’s privacy policies.

HOW WE RECEIVE YOUR PERSONAL DATA

We receive your personal data directly from you or, if you have given your consent, by observing your actions when you visit one of our websites. 

SECURITY

We have established and will maintain adequate organizational and technical measures in order for your personal data not to be accidentally or illegally deleted, deteriorated or lost, disclosed to unauthorized third parties or in any other way misused or used contrary to applicable data protection legislation.

YOUR RIGHTS

According to the GDPR and the Danish Data Protection Act, you have certain rights:

To exercise your rights, or if you have any questions regarding our processing of your personal data, you can contact us (see the ‘how to contact us’ section below).

If you have any complaints regarding our processing of your personal data, you may file a complaint to the competent data protection authority. You can find out more about the local data protection authorities under the following link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.  

UPDATES TO THE PRIVACY POLICY

It may be necessary from time to time to amend this privacy policy. An updated version will at all times be available here. 

HOW TO CONTACT US

To exercise your rights, or if you have any questions regarding our processing of your personal data, you can contact us at:

Stop Wasting Food movement (Stop Spild Af Mad)
Amaliegade 6, 2. tv
DK-1256 Copenhagen K
Denmark
Danish Central Business Register no.: 38 21 72 91
E-mail: info@stopwastingfoodmovement.org